Nuorisotyön yhteiskunnallinen perustelu – perustekstini johtopäätökset 1997 (Allianssille)

Esitän ensin joukon nuorisotyötä aatteellisesti perustelevia argumentteja sekä yhteenvedon tämän selvityksen sisällön keskeisistä teeseistä. Tämän jälkeen tarkastelen selvityksen lähtökohtana esittämiäni argumentteja esille tulleen tematiikan valossa.

NUORISOTYÖTÄ PUOLUSTAVIA ARGUMENTTEJA

Yleiset argumentit

Naturalistinen
Nuoruus on universaali, luonnollinen ja inhimillinen ilmiökokonaisuus, jonka merkitys kytkeytyy tulevaisuuteen ja yhteisön jatkuvuuteen. Nuorisotyön naturalistinen perusta on huolenpidossa, kasvatuksessa, opettamisessa, sosiaalistamisessa, ohjaamisessa, tukemisessa ja vaatimuksissa, jotka edesauttavat kasvavan sukupolven edustajien sopeutumista ympäristöön ja toisiin ihmisiin. Tällaisena toimintana nuorisotyö edustaa huolenpitoa yksilöistä, yhteisyydestä, yhteisöstä ja näiden tulevaisuudesta.

Moraalinen
Nuorisotyöhön liittyy pyrkimys auttaa vähempiosaisia tai muuten yhteiskunnassa avuntarpeessa olevia.

Elämänfilosofis-eettinen
Nykyaikana tulevaisuus ja mielekäs inhimillinen elämä, yhteiskunnan kehitys, kulttuurivaikutteet sekä globaalit ja ekologiset haasteet muodostavat kasvavan ongelmakentän, joka koskettaa erityisesti nuorta sukupolvea. Tämä edellyttää elämänfilosofisesti ja eettisesti kestävien arvojen ja ratkaisumallien kehittymistä yhteiskunnassa.

Humanistinen
Traditionaalisten kasvuyhteisöjen puuttuessa ajatus yleissivistyksestä itsekasvatuksellisena ja maailmankuvaa rakentavana on perusteltu, mutta sen toteuttaminen muodollisen koulutuksen kautta on nykytilanteessa vaikeaa; erityisesti ne, jotka siitä eniten hyötyisivät, ovat todennäköisesti torjuvimpia institutionaalisen kasvatuksen suhteen. Nuorisotyön eri muodot mahdollistavat rakentavien mallien kehittelyn mm. vaihtoehtoisille kasvua ja sivistystä tukeville oppimistavoille.

Yhteiskuntafilosofiset argumentit

Suora valta-argumentti – hyöty ihmisistä
Nuorisotyö on osa yksilöitä yhteiskuntaan sopeuttavaa valtaa. Nykytilanteessa yksilöllistymisen ja osallistumattomuuden sekä syrjäytymisen kasvu on riski yhteiskunnalle. Nuorisotyö toimii osaltaan nuoria yhteiskuntaan integroivasti.

Taloudellinen – ennaltaehkäisy, säästö
Nuorisotyön ennaltaehkäisevän ja korvaavana sosiaali- ja kasvatustyönä tulee monin tavoin ajateltuna yhteiskunnalle edullisemmaksi kuin sen ohittaminen ja pitkälle aikavälille kasaantuvat kustannukset, jotka aiheutuvat mm. kasvavista sosiaalisista ja elämänhallinnallisista ongelmista.

Valtiollis-poliittinen – nuoret tulevaisuuden tekijöinä & kansallinen imago
Nuoret ovat tulevaisuuden sukupolvi. Panostaminen nuorten elämään on panostamista tulevaisuuteen ja yhteiskunnan jatkuvuuteen. Kansallisesti tämä merkitsee myös sen osoittamista ulkomaailmalle, että kansakunnalla on oma tulevaisuus, tai että se ylimalkaan rakentaa tulevaisuutta ja pyrkii turvaamaan jäsentensä elinoloja.

Yhteiskuntamoraalinen – kansalaisista huolehtiminen, sosiaalivaltio-ajatus
Yhteiskunnan perustehtävä on toimia sen jäsenien eduksi. Yhteiskunta on olemassa ainoastaan tai ainakin ensisijaisesti yhteiskunnassa eläviä ihmisiä varten. siksi yhteiskunnan tulee kaikin tavoin auttaa ja tukea jäseniään, erityisesti nuorta ikäluokkaa, jonka mahdollisuuksiin sekä ongelmat että tarjotut valmiudet vaikuttavat selvimmin. Yhteiskunnan on tuettava erityisesti kaikkia niitä jäseniään, joilla on elämässään vaikeuksia ja ongelmia.

Poliittinen ja demokraattinen – eturyhmän asioiden ajaminen
Yhteiskunnassa vallitsevat ja tai siinä tunnustetut demokraattiset ja liberaalit arvot ovat keskeisiä ja merkitykseltään tärkeitä kaikkien, erityisesti nuoren sukupolven kannalta. Siksi nuoriso tarvitsee kansalaisorganisaation, jolla on poliittista voimaa valtiollisen instituution keskellä. Nuorisotyö on nuorten oikeutettujen etujen ajamista sekä poliittista vaikuttamista yhteiskuntaan nuorten ja heidän tulevaisuutensa ehdoilla.

Kansalaisyhteiskunta-argumentti – yhteiskunta ihmisten palveluksessa tai vaihtokauppa-ajatus
Yhteiskunta muodostuu ihmisistä, valtio on vain abstrakti järjestelmä, jonka tulisi palvella kansalaisyhteiskuntaa, mutta se ei siihen kykene. Ihmisten on rakennettava omaa kansalaisyhteiskuntaansa omista elämäntilanteesta nousevista lähtökohdistaan ja pyrkimyksistään käsin. Nuorisotyö kansalaisorganisatorisena liikkeenä edustaa tätä ajatusta. Kansalaisyhteiskunta voi pyrkiä kokonaisvaltaiseen yhteiskunnan muutokseen tai ”vain” rakentumaan yhteiskuntaa tervehdyttäväksi tunnustetuksi sosiaaliseksi muodostumaksi valtiovallan rinnalle. Voidaan myös ajatella, että kansalaisorganisaatiot rakentuvat tuottamaan yleisiä yhteiskunnallisia, tarpeellisia ja hyödyllisiä palveluja, joita valtio ei kykene tuottamaan, ei ainakaan yhtä tehokkaasti, edullisesti ja joustavasti. Tällöin nuorisotyö edustaisi palvelujärjestelmää, jolta yhteiskunta julkisena instituutiona ostaa kansalaisille ja itselleen palveluja nuorisotyölle kanavoimansa taloudellisen tuen hinnalla.

Kriittinen argumentti – systeemi on ihmisille ”velkaa”
Koska yhteiskuntamme ja kulttuurimme on vinoutunut, se tuottaa ongelmia ja kärsimystä ihmisten elämässä. Tämä on yhteiskuntajärjestelmän ja siinä vallitsevan arvomaailman, toiminta- ja tapakulttuurin syytä. Siksi yhteiskunta on jäsenilleen velkaa vähintäänkin sairautensa aiheuttamien ongelmien hoidon. Näitä ongelmia edustavat nuorten vaikeudet, merkitys- ja arvoperustojen sekä identiteetin kriisit ja yleensä epävarma tulevaisuus. Tästä syystä yhteiskunnan on tuettava voimakkaasti sekä nuoren sukupolven elämää että sen ja yleensä kansalaisorganisaatioiden jopa yhteiskuntaa ja kulttuuria kyseenalaistavaa toimintaa. Koska kaikki on päin helvettiä ja yhteiskunnan syytä, on yhteiskunnan myönnyttävä kaikkiin kansalaisten pyrkimyksiin, joista radikaaleimmat ovat todennäköisesti terveimpiä. Keskeistä on tulevaisuuteen suuntautuva muutoshenkisyys.

Ongelma- ja haastepainotteiset argumentit

Nämä ovat niitä teemoja, joita selvityksessä on yksityiskohtaisesti käsitelty. Mainittakoon yhteiskunnallisesta rakennemuutoksesta, kulttuurisesta elämäntavan muutoksesta ja inhimillisten arvo-, merkitys- ja identiteettiperustojen hajoamisesta johtuvat ongelmat ja haasteet: syrjäytyminen, huono-osaisuus, rikollisuus, moniongelmaisuus, sekä kansainvälistymisen, informaatiokulttuurin, globaalien ja ekologisten ongelmien ratkaisuhaasteet. Nämä ovat sekä yhteiskunnassa, sosiaalisessa ja yksilöllisessä elämässä ilmenevien ongelmien syitä, että ratkaisua vaativia kulttuurisia, yhteiskunnallisia ja elämänfilosofisia haasteita. Kokoavasti ajatellen kysymys on inhimillisen elämäntavan ja arvomaailman haasteesta, joka kurottuu tulevaisuuteen ja kiinnittyy siksi kasvavaan sukupolveen, nuorisoon.

Yhteenveto: teesit

1. Nuoriso ja nuoruus on yleisinhimillinen ilmiö, jos sitä ajatellaan kasvavana sukupolvena, jonka haasteena on sopeutua vallitsevaan elämänjärjestykseen, uusintaa ja muuttaa sitä, sopeutua tulevaisuuteen ja sen kautta edustaa elämänjatkuvuutta.

2. Ihmisenä oleminen on sosiaalista ja yhteisöllistä. Tämän seurauksena ihmisyyteen kuuluu mahdollisuus kehittyä yksilöllisyyttä kokevaksi. Aikaisemmin ihmisen kokemus itsestään ja elämästään on rakentunut yhteisöllisten arvo- ja merkitysperustojen varaan. Säilyttääkseen mielekkään elämänkokemuksen ja voidakseen toimia rakentavasti ihminen tarvitsee tällaisia perustoja. Modernissa maailmassa nämä perustat ovat kuitenkin voimakkaasti muuttuneet ja jopa kokonaan murtuneet. Tämä vaikuttaa ihmisiin ja yhteiskuntaan yleensä, mutta erityisesti nuoriin, joiden identiteetin rakennus jännittyy menneen ja tulevan väliin.

3. Tällä hetkellä esiin tulevat yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja inhimilliset ongelmat ja haasteet ovat monilta osiltaan yhteydessä mainittuun arvo- ja merkitysperustojen murrokseen. Tämä tarkoittaa vakavaa elämän ja yhteiskunnan merkityksen kriisiä ihmisten elämänkokemuksena. Kriisi tulee näkyviin mm. kasvavina sosiaalisina ja elämänhallinnallisina ongelmina. Nämä ongelmat kertovat sellaisten arvo- ja merkitysrakenteiden puutteesta, jonka varaan ajatus kasvavan sukupolven identiteetistä ja tulevaisuudesta rakentuu.

Vastaavien arvojen ja pyrkimysten tarve on nykyään erityisen suuri, koska aikaisemmat identiteettiä tukevat merkitys- ja arvoperustat, ihmisen tarvitsemat yhtenäiset kasvuyhteisöt ja elämän jatkuvuuden ja tulevaisuuden mahdollisuudet ovat epävarmoja: nuoruus uusintaa kulttuurisia arvoja, jotka eivät ole jatkuvuutta tukevia, tai sitten se vieraantuu asemastaan yhteiskunnan uusintajana, mikä taas tarkoittaa sekä yhteiskunnallisia että inhimillisiä ongelmia.

4. Edellä on tullut esille, että arvoiltaan ja pyrkimyksiltään nuorisotyöksi määriteltävää toimintaa on ollut aina ja kaikkialla, missä ihmiset ovat eläneet yhdessä. Tällaista toimintaa on ollut kasvavasta sukupolvesta huolehtiminen ja sellaisten valmiuksien jotka mahdollistavat ihmiselämän jatkuvuuden, yhteisöön ja ympäristöön sopeutumisen tukeminen. Tällainen toiminta on ollut ihmisen elämismaailmaa yhteisölliseen arvo- merkitys- ja identiteettiperustaan yhdistävää. Tämä on nuorisotyön ikään kuin naturalistinen merkitysperusta.

5. Nuorisotyön historia osoittaa, että nuorisotyön eri alueilla ovat vallinneet moninaiset intressit, mutta myös niitä yhdistävä arvojen ja pyrkimysten kenttä, joka mahdollistaa ajatuksen nuorisotyöstä yhteiskunnallisena kokonaisuutena. Nuorisotyö on reagoinut yhteiskunnalliseen tilanteeseen pyrkimällä vastaamaan arvo- ja merkitysperustojen sekä elinolosuhteiden muutoksiin niitä tukevilla tavoilla. Tällöin nuorisotyö on toiminut sekä perinteisiä rakenteita korvaavana että ennakoivasti ennaltaehkäisevänä käytäntönä. Nuorisotyön inhimillinen, eettinen arvomaailma edustaa osaltaan identiteettiä tukevan perustan aineksia ja on sellaisenaan rakentavasti sekä yksilöihin että yhteiskuntaan vaikuttava.

6. Nuorisotyö on yhteiskunnallinen traditio, joka aatteensa ja käytäntönsä kautta on kehittynyt vastaamaan ajankohtaisiin erityisesti nuoria ja yleisesti yhteiskuntaa koskettaviin ongelmiin ja haasteisiin. Siksi nuorisotyöllä on perusteltu asemansa osana yhteiskuntainstituutiota.

7. Tämän hetken keskeiset nuoria koskettavat ongelmat ovat toisaalta koko kulttuurin ja yhteiskunnan arvo- ja merkitysperustan ongelmia, toisaalta näiden perustojen sekä elämäntavan murroksista johtuvia inhimillisiä ongelmia. Nämä ongelmat niihin liittyvine haasteineen tulevat kasvavassa määrin esille nykyaikana ja lähitulevaisuudessa. Tämä vaikuttaa oleellisesti nuoren sukupolven asemaan yhteiskunnassa sekä siinä ilmenevään elämänkokemusta ja tulevaisuutta rakentavaan mentaliteettiin. Yhteiskunnalle ja kulttuurillemme yleensä, sekä nuorelle sukupolvelle erityisesti voidaan määrittää joukko tulevaisuuden kannalta keskeisiä elämän, yhteiskunnan ja koko ihmiskunnan haasteita.

8. Nuorisotyön nykyinen sisällöllinen tarkastelu osoittaa, että se ilmentää sekä pyrkimystä että kompetenssia vastata tämän kaltaisiin haasteisiin. Nuorisotyö arvomaailmana, toimintatapoina, traditiona ja aikaansa seuraavana käytäntönä on keskeinen yhteiskunnan osa tässä tehtävässä. Nuorisotyö siis näyttää edustavan pyrkimyksiä, joiden mielekkyys esille tulevien ongelmien ja haasteiden valossa on ilmeistä. Myös toimintatavoillaan nuorisotyö sopeutuu vallitsevaan tilanteeseen nopeammin ja joustavammin kuin yhteiskunta kokonaisuutena.

9. Tässä tilanteessa nuorisotyön haaste on lujittaa omaa rooliaan yhteiskunnassa, suhteessa sen ongelmiin ja haasteisiin. Samalla nuorisotyön integroitu arvomaailma voisi tarjota ajankohtaisesti mielekkäitä malleja ja virikkeitä yhteiskuntafilosofiseen ja elämänfilosofiseen keskusteluun. Tämä nuorisotyön merkityksen laajentuminen on perusteltavissa yleisen yhteiskunnallisen ja sosiaalisen murroksen kautta: nuorisotyön tehtävä on nähtävissä yhteiskuntaan vaikuttavana kasvavan sukupolven elinmahdollisuuksia ja tulevaisuutta tukevana toimintana, jolloin sen sisältö kytkeytyy yhteen yleisten ihmiselämää ja yhteiskuntaa koskevien kysymysten kanssa.

10. Nuorisotyöllä näyttää olevan ainakin periaatteellisia valmiuksia tällaisen yhteiskunnallisen identiteetin rakennukseen: sillä on kasvavasta sukupolvesta, ihmisten elämästä, tulevaisuudesta ja yhteiskunnan mielekkyydestä kiinnostunut perusote asioihin. Se koostuu moniarvoisesta eri alueiden ja tasojen järjestelmästä, jolla on kuitenkin juuri mainittuja yhteisiä arvoja, joiden varaan nuorisotyön filosofiaa voidaan rakentaa. Koska nuorisotyö on yhteiskunnassa valtio-instituution ja ihmisten muodostaman kansalaisyhteiskunnan välisen kuilun silloittaja, se kykenee sekä tarjoamaan että ammentamaan hedelmällisiä vaikutteita toiselta toiselle. Nuorisotyön aatetta ja käytäntöä integroivasti esille tuova ideologia voisi toimia merkittävänä yhteiskunnallisena liikkeenä yhteiskunnan ja inhimillisen elämäntavan muutoksissa. Esimerkkinä nuorisotyön identiteettiä rakentavasta yhteiskunnassa vaikuttavasta innovatiivisesta kansalaisjärjestöstä voidaan mainita Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry.

11. Nuorisotyön vaikutusta ihmiselämään ja yhteiskuntaan voidaan perustella empiirisesti laadulliseen aineistoon nojautuvan sosiaalitutkimuksen avulla. Keskeisiä tutkimuskohteita tällöin ovat: nuorten ja nuorisotyötä tekevien arvomaailma ja käsitykset nuorisotyön vaikutuksista, erityisten tulos-orientoituneiden nuorisoprojektien rajatut vaikutukset, sekä nuorisotyön ”kohteena” joskus olleiden aikuisten ihmisten arvomaailma ja omakohtaiset käsitykset nuorisotyön merkityksestä heidän elämälleen. Yleisempiä nuorisotyön perustelua pohjustavia tutkimusaiheita ovat: nuorison esimodernit ilmentyvät ja identiteetin suhde merkitys- ja arvoperustaan, nuorisotyön eri muodot ja niiden ilmi- ja piilofunktiot nuorten elämän ja yhteiskunnan kannalta, sekä filosofisen synteesin mahdollisuus nuorisotyötä ohjaavan arvomaailman rakentamisesta toisaalta kasvatus- ja elämänfilosofisesti, toisaalta yhteiskuntafilosofisesti.

Teesit tiivistettynä

Nuoruus on universaali inhimillinen ilmiö yhteiskuntaa uusintavan ja tulevaisuuteen viittaavan sukupolven merkityksessä.

Tarve sosiaa¬liseen yhteisöllisyyteen ja oman sosiaalisen aseman määrittymi¬seen siinä on yleisinhi-millinen perustarve ja yhteiskunnan toimivuudelle välttämätöntä.

Perinteiset kasvuyhteisöt ovat katomassa tai kadonneet. Moderni ja jälkimo¬derni kulttuuri ei tarjoa sellaista arvo- ja merkitysperustaa, jota yleensä ihminen ja erityisesti nuori sukupolvi tarvitsee identiteettinsä ja elämismaailmansa positiiviseen kehittymiseen.

Nykyisin nuoruus on yhteiskunnallinen ja kulttuurinen ilmiö, jonka ongelmat ja haasteet heijastavat koko yhteiskunnan ja kulttuurin tilaa.

Erityisesti nuori sukupolvi kohtaa ja tulee kohtaamaan huomattavia inhimil¬lisiä, yhteiskunnallisia ja kulttuurisia haasteita.

Koko kulttuuriyhteisö on globaalien ongelmien edessä identiteettikriisissä, joka edellyttää tulevaisuuteen luovasti ja rakentavasti suuntautuvaa yhteiskunta- ja elämänfilosofista ajattelua, sekä inhimillistä aktiivisuut¬ta noihin haasteisiin vastaamisessa.

Nuorisotyön aatetaustaan sisältyy universaali ja yleisinhimillinen pyrkimys inhimilliseen ja yhteisölliseen hyvään, jatkuvuuteen ja tulevaisuuteen. Se on vastannut ja vastaa edelleen yhteiskunnassa nuorten kautta ilmeneviin ongelmiin ja haasteisiin. Tällaisena traditiona se on arvomaailmansa ja toimintamuotojensa kautta kehityskelpoinen suhteessa tulevaisuusorientoituneen elämänfilosofian ja yhteiskuntafilosofian kehittämiseen.

Perustelustrategian kartoituksen tulos

Tämän selvityksen valossa tavoitteeksi asettamieni argumenttien 1-4 (sivulla 6) sisältö on perusteltavissa. Pääasiassa tämä perustelu tukeutuu nuorisotyössä ilmenevään arvomaailmaan ja sen hedelmällisiin toimintatapoihin: näillä tekijöillä on perusteltu merkitys yhteiskunnallisten ja inhimillisten ongelmien ja haasteiden kentässä. Nuorisotyön käytännöllisten osoitettavissa olevien tulosten empiirinen todistaminen ei ole mitenkään mahtunut tämän selvityksen puitteisiin, mutta selvitys tuo kyllä esille mahdollisuuden myös tällaiseen perusteluun.

Mainokset

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s